+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

14 มี.ค. 2019

การอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา (Dental education for clinical teachers) รุ่นที่ 2

 วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  จัดโดย งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา สำหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน
ซึ่งราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในการพัฒนาคณาจารย์ทันตแพทย์จากสถาบันฝึกอบรมของราชวิทยาลัยและจากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข  คณะวิทยากรประกอบด้วย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ภาควิชาเภสัชวิทยา, ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ อ.ดร.ทพ.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  โดยในการอบรมครั้งนี้เป็น มีผู้เข้าอบรม รวม 38 คน

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X