+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 ก.พ. 2019

ประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2019 วันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ห้อง 1201, 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 ตึกอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นพ.บุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ และ นพ.วิณห์ กุลวิชิต (แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 67) ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2559 ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2019 ซึ่ง โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยเป็นการประชุมย่อย ของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2019 เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน และมีโอกาสสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยและผู้เชี่ยวชาญชาวไทยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X