+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 ก.พ. 2019

เลี้ยงรับรองคณาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2559 วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00-20.00 น. ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศและชาวไทย ของ นพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นพ.บุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ และ นพ.วิณห์ กุลวิชิต (แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 67) ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2559 เนื่องในโอกาสที่ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นการศึกษาวิจัยในต่างประเทศแล้ว และได้กลับมานำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศไทย ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จึงจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณ แก่คณาจารย์ที่ปรึกษาของบัณฑิตแพทย์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

 

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X