+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

6 ม.ค. 2019

กรมควบคุมโรค ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ จุฬาฯ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ นายแพทย์ นักวิชาการ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในด้านของการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ และ ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมให้การต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X