+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ก.ค. 2020

การบรรยายเรื่อง การวิจัย พัฒนา ผลิต เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ และแผนการสนับสนุนโครงการ และกรอบวิจัย

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563: 10.00 น.: ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานบริหารงานวิจัยระดับประเทศ เนื่องในโอกาสที่มาบรรยายเรื่อง การวิจัย พัฒนา ผลิต เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ และแผนการสนับสนุนโครงการ และกรอบวิจัย ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้าร่วมฟัง

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X