+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

28 เม.ย. 2022

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565: 09.00 น.: ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย นำโดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี และ รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และคณบดีจากคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบันทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันแสดงความยินดีแก่ รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับให้เข้าดำรงตำแหน่ง เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) วาระปี พ.ศ.2565-2569

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X