+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 มี.ค. 2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Humanistic Workshop: Self & Other awareness for medical educators” สำหรับอาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (CU-MEDi)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564: 09.00 น.: ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านผู้ป่วยวิกฤต และอาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬฯ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (CU-MEDi) “Humanistic Workshop: Self & Other awareness for medical educators” ซึ่งจัดโดยคณะทำงาน CU-MEDi และ งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชา Humanistic Medicine ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X