+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

29 พ.ย. 2021

การประชุมชี้แจงและฝึกอบรม เรื่อง เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของภาควิชาและหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564: 13.00-17.00 น.: ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและฝึกอบรม เรื่อง เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของภาควิชาและหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ คุณบุษยมาศ บุตรรักษ์ ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ พร้อมด้วย คุณสมบูรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ คุณปวีณา โรจนพิศาลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อแนวทางการเปิดบัญชีสำหรับภาควิชาและหน่วยงาน และ คุณประสิทธิ์ เอื้อสถาพรกิจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 200 คน ที่เข้าร่วมฟังผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X