+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

1 เม.ย. 2021

การอบรมหัวข้อ การบริหารจัดการและการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms & Add-on อย่างมืออาชีพ

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564: 08.30 น.: ห้องประชุม 603 สำนักงานคณบดี (ชั้น 6)  อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting หัวข้อ “การบริหารจัดการและการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms & Add-on อย่างมืออาชีพ” ซึ่งงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คุณสุนิสา สิงห์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร พร้อมทั้ง คุณอโนมา สุวรรณาภิชาติ และ คุณณฐภัทร นกแก้ว สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X