+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

11 ก.พ. 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Desease X : Advanced Diagnostics for Emerging Threats การตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ ทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อค้นหาโรค X วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : TRC-EID

X