+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

26 มี.ค. 2019

การเสวนา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คติความเชื่อและโบราณราชประเพณีในราชสำนักสยาม

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 : 13.00 น.: ห้อง 312/3 ชั้น 3 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ศ. (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ และ รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะวิทยากรพิเศษ การเสวนาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คติความเชื่อและโบราณราชประเพณีในราชสำนักสยาม โดยมี อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่ง ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ ร่วมกับ ชมรมคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนาขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 148 คน

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X