+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

25 พ.ค. 2021

กิจการนิสิต และ สพจ. ถวายปัจจัย ให้ชุมชนคลองเตย

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564: 08.30 น.: วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้แทนนิสิต จากสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมถวายปัจจัย จำนวน 59,583 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) พร้อมด้วย อาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 18 เจ้าอาวาสวัดสะพาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในศูนย์กักตัวชั่วคราว ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X