+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

1 พ.ย. 2019

ขอเชิญร่วมแถลงข่าว ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง Chula Cancer Run กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมแถลงข่าว

ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง Chula Cancer Run กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.3. – 15.10 น.

ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

cu A4 revise 1112019

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X