+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 ธ.ค. 2019

คณะนักเรียน ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปัตตานี ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 09.00 น.: ห้อง 223 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายจตุธนัย สะวิคามิน นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี เนื่องในโอกาสเข้าฟังแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน     ภาควิชาพยาธิวิทยา อาคาร อปร. ชั้น 1 โดยมี ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ เลขานุการกรรมการบริหารคณะฯ และ หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X