+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

11 ก.ย. 2019

คณะแพทย์จุฬาฯ ต้อนรับ กฟภ. เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ TQA-TQC

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562: 09.00 น.: ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา และห้อง 25/2 ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณบดี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการขับเคลื่อน กฟภ. สู่การเป็น Digital Utility เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบในประเทศไทย ที่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) โดยมี ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X