+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

20 ก.ย. 2019

คณาจารย์คณะวิทย์ ม.รังสิต ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน คณะแพทย์ จุฬาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562: 09.00-14.30 น.: ห้องประชุมวิชาการ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 15 คน เนื่องในโอกาสเข้าฟังบรรยายและอภิปราย การบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร สามารถนำมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการสาธิตการเรียนการสอน ณ Smart Classroom ห้องประชุมทวี ตุมราศวิน ชั้น M อาคาร อปร และเยี่ยมชมหอสมุดคณะแพทยศาสตร์

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X