+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ต.ค. 2018

คนไทยตัวอย่าง

คนไทยตัวอย่าง

พุธ ๒๙ กรกฏาคม ๒๐๑๕ : ๑๓.๐๐ น. : “ ห้องประชุมใหญ่ ” ( ชั้น ๓ )  กรมประชาสัมพันธ์ ( ปชส ข WWW-FB-IG-Line  ๔๔๗ / ๒๐๑๕ : ๐๘  : ๐๓ / ๐๑ )

หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็น “ ประธาน ” ในพิธีมอบรางวัล “ คนไทยตัวอย่าง ” ประจำปี ๒๕๕๘  สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา แก่ รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี “ ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี ” ซึ่งจัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ( สว.นท )เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง และให้กำลังใจเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์  หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา , รศ.ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี ภาควิชาสรีรวิทยา และ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี

 

X