+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

30 ส.ค. 2019

งานเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562: 11.30 น.: ห้องเอนกประสงค์ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่เกียรติคุณในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรผู้มีผลงานด้านวิชาการ ผลงานวิจัยดีเด่น ผู้ได้รับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และรางวัลที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน เป็นผู้แทนกล่าวความรู้สึกของผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งในปี 2562 มีผู้เข้ารับรางวัล 56 คน และ 1 คณะทำงาน

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X