+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 มี.ค. 2018

ผศ.ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกร


ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (หัวหน้าภาควิชา)

ภาควิชา : เวชศาสตร์ชันสูตร

สถานที่ติดต่อ : ตึก 14 รพ.จุฬาฯ

เบอร์โทร : 0-2256-4335/ 0-2256-4136

 

X