+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

2 มี.ค. 2023

ร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัย ” เกณฑ์การวินิจฉัยผู้มีภาวะข้ามเพศ: ทัศนะจากกลุ่มบุคคลข้ามเพศประเทศไทย”

ขอเชิญชวนคนข้ามเพศที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และไม่มีอาการทางกายหรือจิตเวชที่รุนแรง ร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัย

” เกณฑ์การวินิจฉัยผู้มีภาวะข้ามเพศ: ทัศนะจากกลุ่มบุคคลข้ามเพศประเทศไทย”

วัตถุประสงค์งานวิจัย

  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะข้ามเพศ
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของผู้มีภาวะข้ามเพศ
  3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่อาจจะนำมาใช้พิจารณาประกอบการประเมินเพื่อวินิจฉัยภาวะข้ามเพศ ในกลุ่มผู้มีภาวะข้ามเพศในประเทศไทยในอนาคต

ผู้วิจัยหลัก อ.นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรดตอบแบบสอบถามเข้าร่วมวิจัยที่

https://bit.ly/GD83465 (แบบสอบถามนี้ไม่มีการระบุตัวตน)

แบบสอบถามมี 6 ส่วน ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  (3 นาที)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะข้ามเพศ  (7 นาที)

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อเกณฑ์การวินิจฉัย ICD-10  (3 นาที)

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อเกณฑ์การวินิจฉัย ICD-11  (3 นาที)

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-5-TR  (3 นาที)

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นต่อเกณฑ์การวินิจฉัยทั้ง 3 เกณฑ์  (1 นาที)

งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IRB No. 0834/65

S__7864729

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X