+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

7 ก.พ. 2024

ต้นแบบโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ อยู่ดี ปลอดภัย ใส่ใจทุกระบบ

Content FB 4-HL-02_0

Special Scoop ฉบับนี้ ขอพาทุกคนไปรู้จักระบบกายภาพภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผ่านเรื่องเล่าจากฝ่ายกายภาพ ที่มุ่งมั่นผลักดันให้มีความอยู่ดี ปลอดภัย ใส่ใจทุกระบบ เพื่อนำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนแพทย์ระดับสากล สแกน QR แล้วตามไปอ่านต่อกันในคอลัมน์ Special Scoop หรือกดลิ้งก์เพื่ออ่านต่อทั้งเล่มได้เลย https://bit.ly/48yRy1x

และสามารถติดตาม E-Book วารสาร ฬ ได้เพิ่มเติมได้ที่
Ookbee: https://bit.ly/3TBq9I1
ReadD: https://bit.ly/3RY5o71
Hytexts: https://bit.ly/47fpTS9
Hibrary: https://bit.ly/4at8AzI
https://bit.ly/41EYgRp
https://bit.ly/3GZhjfB
https://bit.ly/47np9uo
https://bit.ly/48BKscB

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X