+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

22 ก.ย. 2021

ทีม CUREs คว้ารางวัลประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศผลการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ในโครงการ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Next Normal of Healthcare Robotics ในโอกาสนี้ ทีม Chulalongkorn University Rehabilitation Exoskeleton/End Effector system; CUREs นำโดย รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช พร้อมด้วย รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล อ.พญ.พิม ตีระจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จากผลงานหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Robotic Rehabilitation for Stroke Patients)

โดยหุ่นยนต์นี้ สามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ตั้งแต่ช่วงที่ผู้ป่วยยังมีการฟื้นตัวของประสาทสั่งการน้อยในระยะเฉียบพลันจนถึงระยะเรื้อรัง จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้มากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกการใช้งานแขนแบบซ้ำๆ (repetition) ได้เป็นจำนวนครั้งที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการฝึกแบบดั้งเดิม ทำให้เกิดทักษะการใช้งานแปรผันตามจำนวนครั้งที่ฝึก ร่วมกับมีระบบเกม และการให้ข้อมูลตอบกลับ (feedback) ทำให้การฝึกน่าสนใจ สนุก และท้าทาย ลักษณะดังกล่าวช่วยให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อผลิตหุ่นยนต์ฟื้นฟูมอบให้โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโครงการ Chula Ari ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการสหศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับสังคมไทยที่กำลังก้าวสู่สังคมสูงวัย และยังได้มอบหุ่นยนต์ฟื้นฟูให้กับโรงพยาบาลใหญ่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร อาทิ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นต้น

นอกจากนี้ ผลการประเมินการใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูจากผู้ใช้ (Therapist) และผู้ป่วยพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก และผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการฝึกด้วยหุ่นยนต์อย่างมาก

ปัจจุบันฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีบริการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ดังกล่าว ที่คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า (Advance Geriatric Rehabilitation Clinic) ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อมารับการปรึกษากับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ อาคาร ภปร. ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวัน-เวลาทำการ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X