+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

14 ก.ย. 2021

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 : 14.30 น.: ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จาก นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเคพีเอ็มจี ประเทศไทย พม่าและลาว พร้อมด้วย นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร น.ส.นิตยา เชษฐโชติรส กรรมการบริหารและหุ้นส่วน สอบบัญชีอาวุโส นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ กรรมการบริหารและหุ้นส่วน สอบบัญชีอาวุโส และนางสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

IMG_0309

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X