+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 พ.ย. 2021

นสพ.อภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ (ชั้นปีที่ 2) ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี (เกียรติภูมิแพทย์จุฬาฯ)

X