+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

26 มี.ค. 2018

รศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล


ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ภาควิชา : อายุรศาสตร์

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารภูมิสิริฯ

เบอร์โทร : 0-2256-4246

เว็บไซต์ : https://www.cumedicine.org

X