+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 ก.พ. 2020

นิทรรศการประกวดผลงานนวัตกรรมของนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563: 08.00 น.: ชั้น 1 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พญ.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน เปิดงานนิทรรศการประกวดผลงานนวัตกรรมของนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (The 4th Medical Student Innovation) ซึ่งนำความรู้จากการเรียนวิชาทฤษฎีวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิตแพทย์ ในชั้นปีที่ 1 คือ รายวิชาเคมีการแพทย์ และฟิสิกส์ทางการแพทย์ มาบูรณาการในการผลิตนวัตกรรม ส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ยังฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการนำเสนอ และถ่ายทอดความคิดให้แก่ผู้ที่สนใจฟัง โดยมี ผลงานนวัตกรรมของนิสิตแพทย์ รวม 25 ผลงาน ประกอบด้วย  …

 1. Sound and Noise control system ระบบควบคุมเสียงและเสียงรบกวน
 2. Wristup! (Wake Up Wristband wristband ช่วยปลุกสำหรับแพทย์ที่ต้องขึ้นเวร)
 3. Wooden prosthetic bone for cadaveric bone donor วัสดุทดแทนกระดูกสำหรับร่างผู้บริจาคกระดูก
 4. แอพพลิเคชั่น We need your blood (แอพรายงานปริมาณเลือดในสภากาชาดไทย เลือดกรุ๊ปที่กำลังขาดแคลน ต้องการใช้เร่งด่วน)
 5. No-Nut Tower ชุดทดสอบถั่วปนเปื้อนในอาหาร
 6. BACup! นาฬิกาวัดแอลกอฮอล์
 7. อุปกรณ์ตรวจวัดแรงกดในการเดินของเด็ก
 8. อุปกรณ์ตรวจจับและปรับปรุงการหายใจของผู้ป่วย
 9. Smart bed for bedridden patients เตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
 10. deaf sound direction warning (DSDWs) เครื่องระบุทิศทางเสียงเตือนภัยคนหูหนวกข้างเดียว
 11. ไม้ค้ำเพื่อช่วยผู้ป่วยทรงตัวขณะนั่งและป้องกันการล้ม
 12. stool application แอพพลิเคชั่นบันทึกอุจจาระ
 13. ถุงมือช่วยการสื่อสารสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 14. กล่องใส่ยาสำหรับผู้ที่ความจำเสื่อม
 15. เครื่องฉาย UV ฆ่าเชื้อโรคบนช้อนส้อมแบบพกพา
 16. เครื่องยืดระยะเวลาการเก็บรักษาอวัยวะ
 17. Smart hearing aid เครื่องช่วยฟังอัจฉริยะ
 18. Health care @ Home (Application สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง/ติดบ้าน)
 19. stress watch for migraine patient นาฬิกาวัดความเครียดสำหรับผู้ป่วยไมเกรน
 20. memovac แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการฉีดวัคซีน
 21. Smart pill packager : SPP อุปกรณ์ติดเข็มขัดจ่ายยาอัจฉริยะ
 22. Cancy tale แอปพลิเคชันสร้างนิทานให้ความรู้ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็ง
 23. โถปัสสาวะวิเคราะห์สุขภาพ
 24. neck posture corrector (เครื่องวัดการก้มคอ)
 25. 25bit กระเปาะน้ำเกลือแบบพกพา

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X