+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

13 ธ.ค. 2021

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 : 13.30 น.: ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี ที่ปรึกษาโครงการ ChulaCov19 รับมอบเงิน จำนวน  1,057,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จาก นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬาฯ รุ่น 2514  ผู้แทนชมรมนิสิตเก่า น้องใหม่จุฬาฯ รุ่น 2514 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_2921

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X