+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

1 ธ.ค. 2021

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบเงินเพื่อสนับสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตหลักสูตร School of Global Health

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 : 12.00 น.: ณ ห้องประชุม 603 สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จาก นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก School of Global Health, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (SGH)

S__8732718

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X