+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

12 พ.ย. 2020

ปรับเส้นทางรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย สาย 3

ปรับเส้นทางรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย สาย 3 เพื่อเดินทางมาภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เฉพาะวันทำการของมหาวิทยาลัยระหว่างเวลา 06.45-19.00 น.

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X