+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

8 พ.ค. 2019

พิธีบรรจุร่าง และขอขมาผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา 2561

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562: 07.00 น.: ลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์หัวหน้าศูนย์ฝึกผ่าตัด และหัวหน้าหน่วยมหกายวิภาคศาสตร์ ผศ.ดร.พญ.มนตกานต์ ตันสถิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ นิสิตแพทย์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมพิธีบวงสรวง บรรจุร่าง และขอขมาผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรอการพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ที่จะจัดพิธีขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 โดย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ ที่เป็นครูเพื่อสอนนิสิตแพทย์ ให้เกิดความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ซึ่งมีผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จำนวน 284 ท่าน

โอกาสนี้ นายสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ นางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุสำหรับอาจารย์ใหญ่ ได้แก่ หีบบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 330 หีบ พร้อมถุงซิป 330 ใบ ผ้าดิบ 80 พับ (พับละ 40 หลา) ผ้าพลาสติก  80 ม้วน ถุงมือผ้า 500 คู่  ถุงมือยาง 50 กล่อง ผ้าปิดจมูก 50 กล่อง ถุงผ้า 700 ใบ  และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในพิธีบรรจุผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา รวมเป็นเงินจำนวน 691,159 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท) โดยในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แด่ญาติอาจารย์ใหญ่ และสวดพระอภิธรรม เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา สามารถดูรายละเอียดและ     ดาวน์โหลดใบอุทิศร่างกายฯ ได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/anatomy/donatebody/ หรือโทร. 02 256 4281 ต่อ 1405 (วัน เวลาราชการ)

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X