+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ธ.ค. 2022

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565: 07.00-14.00 น.: วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 281 ท่าน ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 2 และ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดพิธีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกายฯ หรืออาจารย์ใหญ่ที่เป็นครูเพื่อสอนนิสิตแพทย์ให้เกิดความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพิ่มเติม ได้แก่ วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม), วัดสุทธิวราราม, วัดบางนานอก, วัดบำเพ็ญเหนือ และ วัดปากบ่อ ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566

สำหรับผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายฯ สามารถศึกษารายละเอียดการอุทิศร่างกายฯ ได้ที่ https://anatomydonate.kcmh.or.th/

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X