+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

4 ต.ค. 2019

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 : 08.00 น. : ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 หอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้แก่บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ และให้แสดงตนว่าเป็นผู้มีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ และสร้างความภาคภูมิใจในการเข้าสู่วิชาชีพ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นพ.เวช วาทิพย์ เป็นผู้แทนบัณฑิต กล่าวนำปฏิญาณตนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 298 คน

ในโอกาสนี้ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้บรรยายแนะนำแนวทางการทำงานและวิธีการปฏิบัติตน โดยมี รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.นพ.กำธร พฤกษานนท์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมพิธี

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X