+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

9 พ.ย. 2020

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563: 13.00 น.: ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร จุฬาฯ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ คณาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้ารับมอบรางวัล ดังนี้ …

1. ศาสตราภิชาน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วาระที่ 1
– ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี
2. ศาสตราภิชาน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วาระที่ 2
– Prof. Richard J. Harvey
3. ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11
– ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
4. ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ A-1
– ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
5. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ภาควิชาอายุรศาสตร์
6. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
7. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย ภาควิชาอายุรศาสตร์
8. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
9. รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล
– ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
10. รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล
– ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
11. รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทผลงาน
– ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
12. รางวัลระดับชาติ ประเภทผลงาน
– รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
13. รางวัลระดับชาติ ประเภทผลงาน
– รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ ภาควิชาอายุรศาสตร์
14. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ภาคกุมารเวชศาสตร์
15. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์
16. รางวัลระดับชาติ ประเภทผลงาน
– อ.ดร.สุพรรษา ยอดเมือง ฝ่ายวิจัย
17. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ภาควิชาเคมี
18. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ ภาควิชาจักษุวิทยา
19. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
20. รางวัลระดับชาติ ประเภทผลงาน
น.ส.จิดาภา ใจเที่ยง ภาควิชาอายุรศาสตร์
21. รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล
– นายสมคิด คชาพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
22. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น
– รศ.ดร.นพ.มล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
23. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประเภทผู้บริหาร
– รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
24. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประเภททั่วไป ระดับดีเด่น
– รศ.ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี ภาควิชาสรีรวิทยา
25. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตดุษฎีบัณฑิต
– อ.ดร.พญ.ณศมน วรรณลภากร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
26. รางวัลบุคลากรสายปฏิบัติการ คนดีศรีจุฬาฯ ประเภทบุคคล
– นางกรุณา คล้ายมุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
27. รางวัลบุคลากรสายปฏิบัติการ คนดีศรีจุฬาฯ ประเภทบุคคล
– นายบุญมาก ศรีคำบ่อ งานบริหารระบบกายภาพ
28.รางวัลบุคลากรสายปฏิบัติการ คนดีศรีจุฬาฯ ประเภทกลุ่มบุคลากรขนาดเล็ก
– ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X