+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ต.ค. 2018

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการการประเมินผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม

อายุรศาสตร์ 1

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) ในสาขาวิชาาอายุรศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

อายุรศาสตร์ 2

X