+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

9 ม.ค. 2019

มอบทุนการศึกษา นิสิตแพทย์จุฬาฯ วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คุณนัญจา ทองอำไพ หัวหน้างานกิจการนิสิต (ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณณรัฐ-นพ.พัฒนวงศ์ วรรณประสิทธิ์ (แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 64) และครอบครัว เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มอบทุนการศึกษา นิสิตแพทย์จุฬาฯ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X