+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

19 มี.ค. 2021

พิธีมอบรางวัลผลการตัดสินการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564: 09.45 น.: ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชริสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ …

  • รางวัลระดับ “ดีเด่น” จำนวน 2 รางวัล

– โครงการข้อมูลอยู่ที่ไหน หมอจะไปใช้ทุน โดย คุณอรสา เอี่ยมสะอาด หน่วยงานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

– โครงการ MDCU Library Online Training โดย คุณศรีไพร โชติจิรวัฒนา หน่วยงานหอสมุด ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รางวัลระดับ “ดี” จำนวน 5 รางวัล

– โครงการการพัฒนากระบวนการให้บริการคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Clinic) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ภาควิชา อายุรศาสตร์

– โครงการการขยายช่องทางการสื่อสารในการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ โดย ทนพญ.ชัชฎาภรณ์ ช่วยสถิตย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร

– โครงการ “Zero Chemical Waste ห้องปฏิบัติการยุคใหม่เปลี่ยนของเสียให้เป็นศูนย์” โดย คุณวรรณา เอี่ยมอาจ ศูนย์ Chula PK

– โครงการ “CHATBOT เพื่อนคู่คิด..ชีวิตติดปีก” โดย คุณนนลนีย์ สายันห์กุลดิลก ศูนย์ Chula PK

– โครงการ ชีวิต life 360 ใกล้ ไกล แค่ไหน…รับใช้ทันเวลา!!! โดย คุณปารณีย์ แก้วตระกูลพรสิน หน่วยงานยานพาหนะ งานบริหารระบบกายภาพ

  • รางวัล “ขวัญใจมหาชน” จำนวน 2 รางวัล

– โครงการข้อมูลอยู่ที่ไหน หมอจะไปใช้ทุน โดย คุณพันธกานต์ หงษ์คำมี หน่วยงานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

– โครงการ Check-in your mind โดย คุณจุฑาภัทร ศศิภิญโญ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X