+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

30 ก.ค. 2020

มอบเกียรติบัตร นิสิตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน Student Engagement

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563: 17.00 น.: ห้องประชุม 230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตแพทย์ จำนวน 85 คน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ปฏิบัติงานด้าน Student Engagement มาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต ในการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2562  โดยนิสิตได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนการประเมินรายวิชา การประเมินหลักสูตร การเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ การทบทวนความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานให้เพื่อนนิสิต การจัดกิจกรรมพาน้องขึ้นวอร์ด การแนะแนวเส้นทางวิชาชีพ การร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนาคณาจารย์ และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันอื่น การร่วมงานวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการเพชรชมพูของคณะ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานนี้ นิสิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานด้านการศึกษา และสร้างชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้ปรากฏต่อชุมชนวิชาการในระดับนานาชาติอีกด้วย

 

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X