+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

9 มี.ค. 2022

โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ’64 มอบเงินช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้ รพ.จุฬาลงกรณ์

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565: 12.30 น.: ฝ่ายพิธีการ ชั้น 1 ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายณัฐนันท์ ทิรานนท์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 และ น.ส.โมนา วจนะถาวรชัย ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมมอบเงินจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่ นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นรายได้จากโครงการรณรงค์ขอรับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 และจากการจำหน่ายเสื้อยืด น้ำใจ … สร้างกุศล มอบให้เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

IMG_5292

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X