+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

27 ต.ค. 2021

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564: 13.30 น.: ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จาก ดร.นฤมล ศรีสุมะ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและการพัฒนา นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ น.ส.รตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน ผู้แทนจากบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ร่วมกับ The Ho family มอบให้เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_3702

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X