+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 ธ.ค. 2021

มอบเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหลักสูตร School of Global Health

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 : 12.00 น.: ณ ห้องประชุม 603 สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร กรรมการและเลขานุการ สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก นางอัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์ ผู้แทนของ ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ของสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก School of Global Health, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (SGH)

S__8732722

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X