+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

20 พ.ค. 2021

มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564: 12.00 น.:  ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จาก ศิษย์เก่าบัญชีจุฬาฯ รุ่น 46 โดย นายประยูร  เจริญประวัติ นายไพบูลย์  เสริมเจริญกิจ นางดวงธิดา อิงค์สาธิต ดร.วิมลมาลย์ สวัสดี นางสาวพรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ นางสาวพัชรี ปิยะจอมขวัญ และนายสุกษม ช่วงโชติ เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

IMG_0466

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X