+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ก.พ. 2023

โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ’65 มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิและโครงการต่างๆ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566: 12.00 น.: ตึกวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ฝ่ายพิธีการ ชั้น 1 ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นสพ.รหัท หลงสมบูรณ์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 และ นสพ.สุฉันท์สินี โล่ห์ดาบชัย ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นรายได้จากโครงการรณรงค์ขอรับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 และจากการจำหน่ายเสื้อยืด น้ำใจสร้างกุศล ประกอบด้วย …

– มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสบทนทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทยโดยมี นางอติภา ชีระภากร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

– มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี น.ส.น้อมจิตร แสงศรีธูป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

– มอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นสพ.ธีรดนย์ ตานพิพัฒน์ กรรมการบริหารของ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นผู้รับมอบ

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X