+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

8 ก.ย. 2021

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 : 14.00 น.: ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก นายภัทรเดช สงวนความดี เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X