+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 มี.ค. 2021

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 : 9.00 น.: ห้องประชุม 603  ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 4,738,950 บาท

(สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก นายรัคชิต ฮาร์เกฟ  รองประธานกรรมการอาวุโส ภาคพื้นอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย น.ส.รัชยา นนทชัยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์นีเวีย และน.ส. วราพร ลิขิตจรรยากุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มธุรกิจยูเซอริน ประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S__1867897

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X