+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

26 ม.ค. 2021

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 : 14.30 น.: ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมด้วย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ ผศ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ. และดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 รับมอบเงินจาก บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จากการจำหน่ายป๊อปคอร์น สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โรคโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

IMG_0575

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X