+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

11 ต.ค. 2021

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 : 8.00 น.: ห้องประชุม 603 สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 136,141 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) จาก นางปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนชมรมนิติโดม 141 (มธ รุ่น 2514) เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_2315

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X