+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 ม.ค. 2021

มอบแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ. 2563: 15.30 น.: ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.นพ.สุรชัย เคารพธรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท รศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ หัวหน่วย G2 และหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ลิตร หน้ากากอนามัย 253,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 1,920 ชิ้น
จาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่คณาจารย์ และบุคคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

IMG_0255

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X