+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

27 ม.ค. 2021

มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ มอบเงินให้โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 สภากาชาดไทย

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564: 09.30 น.: ห้องประชุม 601 สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 พร้อมด้วย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) จาก ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ เพื่อสมทบทุนโครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 สภากาชาดไทย

untitled (18 of 22)

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X