+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

27 ม.ค. 2023

รร.กัลยาณีศรีธรรมราช เข้าศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566: 13.45 น.: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 5 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.ปรเมศวร์ อมรทศพรพงศ์ แพทย์ช่วยสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช สายการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการมุ่งสู่ฝัน (Paving Our Future Camp) จำนวน 26 คน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X