+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

27 ม.ค. 2023

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จาก สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X